แบ่งปัน

เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อให้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตรับปีใหม่ การไหว้พระ และขอพรจากเกจิอาจารย์ดังก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธอย่างเราๆ ควรพึงกระทำกัน

ถ้าทุกท่านได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแนะนำให้แวะมาที่เกาะพะงัน  ขอพร ไหว้พระ สักการะเกจิิอาจารย์ เพื่อเป็นบุญ เป็นกุศลกับตัวท่านและครอบครัว

วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน (วัดเล)
ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ บ้านวกตุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดป่าแสงธรรม

วัดป่าแสงธรรม
เป็นวัดเดียวในอำเภอเกาะพะงัน ที่สังกัดธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ที่ร่มรื่น สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างและเป็นองค์อุปถัมภ์

วัดใน

วัดใน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน วัดในแห่งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่ชัดเจน บริเวณวัดในมีโบราณสถานคือ เจดีย์ ๓ องค์

วัดภูเขาน้อย

วัดภูเขาน้อย
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 โดยหลวงพ่อเพชร วชิโร หรือพระครูวิบูลย์ธรรมสาร และ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดภูเขาน้อยให้เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2540 โดยมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอันได้แก่ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์
เดิมชื่อ วัดสำเภาทอง เป็นวัดประจำหมู่บ้าน ตามประวัติกล่าวว่า นายสำเภา ชาวไชยา มีอาชีพต่อเรือ ทำสวนมะพร้าวและทำน้ำตาลขายที่เกาะพะงันเป็นผู้ปรารภที่จะสร้างวัด โดยให้ลูกชายเป็นคนสร้างถวายเมื่อตนถึงแก่กรรม หลังจากนั้น พ่อท่านโพธิ์มาเป็นเจ้าอาวาส มีผู้เลื่อมใส และได้เรียกชื่อวัดสั้นลงเป็น วัดโพธิ์มาจนถึงปัจจุบัน

วัดสมัยคงคา

วัดสมัยคงคา (วัดบน)
เชื่อกันว่า วัดสมัยคงคาเป็นวักแรกที่สร้างขึ้นบนเกาะพะงัน เพราะชุมชนแรกบนเกาะพะงันคือชุมชนโฉลกบ้านเก่า (ตะโล๊ะ-บาเกา) คาดว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 2175 วัดสมัยคงคาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนโฉลกบ้านเก่าและอำเภอเกาะพะงัน

วัดเขาถ้ำ

วัดเขาถ้ำ (สวนสุวรรณโชติการาม)
ตั้งอยู่บนยอดเขาข้าวแห้ง หมู่ 1 ตำบลบ้านใต้ เป็นสำนักสงฆ์ที่ผู้คนนิยมมานั่งวิปัสสนา มีมณฑปบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบเกาะ