แบ่งปัน

7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฟรี

“โรคไข้หวัดใหญ่” โรคระบาดที่พบมากในช่วงฤดูฝนโรคหนึ่ง ติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจ พบได้บ่อยในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ เป็นโรคที่เกิดได้ตลอดทั้งปี และในแต่ละปีไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค รวมถึงยังสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลใหม่ เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ฟรี ได้แก่
1.หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
7.ผู้ที่มีโรคอ้วน น้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 ขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่โรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561

ขอขอบคุณ กระทรวงสาธารณสุข