แบ่งปัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐ จากเดิมวันที่ 13-27 ตุลาคม เป็นวันที่ 13-29 ตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 17 วัน รวมถึงให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สถานที่ทำการของรัฐทั้งใน และต่างประเทศ ลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันที่ 13-29 ตุลาคม 2560 เช่นกัน และให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกทุกข์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป