แบ่งปัน

ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ ๓

รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม

เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัดเล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ