แบ่งปัน

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คุณแซม ยุรนันท์  ได้ลาอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ หลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ของ แซม ยุรนันท์ ที่ตั้งใจบวชที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมกับได้รับฉายาทางพุทธศาสนาว่า ยุตฺตมนฺติโพธิ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีปัญญาอันประกอบพร้อมแล้ว 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊ค Narong Junior , Instagram mukmarisa