แบ่งปัน

“คำสอนของพ่อ”

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://king9.ohm.go.th