หน้าแรก เกาะกระแส คำขวัญวันเด็กปี 2561 มาแล้วจ้า….!!

คำขวัญวันเด็กปี 2561 มาแล้วจ้า….!!

1575
0
แบ่งปัน

นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยคำขวัญนี้นายกฯ หวังให้เด็กทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

ขอขอบคุณ : INN